9.1.14

λύσεις υπάρχουν...«Και παρέτεινε το σκάσιμον επί μακρόν. Είτα εξάγουσα τους δακτύλους της από το μικρόν του οποίου είχε κοπή η αναπνοή, έδραξεν έξωθεν τον λαιμόν του βρέφους, και τον έσφιγξεν επ΄ ολίγα δευτερόλεπτα. Αυτό ήταν όλο.»  

Η φόνισσα, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης (1903)