22.4.14

και σε μία μη υγιή Δημοκρατία;Οι θεωρητικοί της κοινωνίας των πολιτών τονίζουν την ανάγκη κοσμιότητας και αυτοσυγκράτησης σε μία υγιή Δημοκρατία, αλλά αρνούνται ότι η αγορά ή η πολιτική συμμετοχή επαρκεί για να διδάξει αυτές τις αρετές. Αντιθέτως, οι αρετές της αμοιβαίας υποστήριξης διδάσκονται στις εθελοντικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών - εκκλησίες, οικογένεια, συνδικαλιστικούς φορείς, εθνικούς ομίλους, συνεταιρισμούς, συλλόγους για την προστασία του περιβάλλοντος, συνοικιακούς συλλόγους, ομάδες υποστήριξης, φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Will Kymlicka
Η Πολιτική Φιλοσοφία της Εποχής μας
εισ. & μτφ. Γρηγόρης Μολύβας
εκδ. Πόλις, 2005
σελ. 426